web
První klientský rating bank v České republice


DOBRÁ RADA: Paušály a Home Office

03. 08. 2018

DOBRÁ RADA: Poradíme vám jak zajistit co nejlépe děti a zkoubit péči o ně s prací a přivýdělkem. Není to jednoduché, ale rozhodně ne nemožné. Existují zajímavé nástroje, které vám k tomuto cíli dopomohou.

Paušál a odpočet na děti

Živnostníci, kteří uplatňují své výdaje paušálem, nemohou uplatnit ve svém daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti ani na manželku. Mohou tak přicházet o tisíce korun měsíčně. Ačkoliv tedy živnostníci a malí podnikatelé rozhodně nepatří mezi skupiny s nejvyššími příjmy, jsou tímto způsobem sankcionováni za používání těchto paušálů. Doporučujeme tedy živnostníkům, aby přešli při své činnosti na vykazování skutečných výdajů, pokud jsou dostatečně vysoké a mohli tak následně uplatňovat daňové zvýhodnění na své děti.

nebo alternativně

Home office

Podle § 2 odst. 2 zákoníku práce umožňuje sjednat jako místo výkonu práce nejen místo pracoviště zaměstnavatele, ale také jiné dohodnuté místo, kterým je i práce z domova tzv. „home office“  Podle novely zákoníku práce, která podrobněji upravuje výkon práce z domova, by měli zaměstnavatelé hradit zaměstnanci náklady vzniklé v souvislosti s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a také ostatní náklady,  které zaměstnanci vzniknou při výkonu práce z domova. Dále bude povinností zaměstnavatele přijmout opatření, která by měla zabránit izolaci zaměstnance pracujícího z domova nebo z jiného místa mimo pracoviště zaměstnavatele od ostatních zaměstnanců tohoto zaměstnavatele. Jako příklad novela uvádí povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnanci, na základě jeho žádosti, pravidelné setkávání se s ostatními zaměstnanci.

GRAF:

Průměrný počet narozených dětí na 1 ženu v České republice:

1950 - 2,8

1955 - 2,6

1960 - 2,1

1965 - 2,2

1970 - 1,9

1975 - 2,4

1980 - 2,1

1985 - 2

1990 - 1,9

1995 - 1,3

2000 - 1,2

2005 - 1,2

2010 - 1,5

2015 - 1,6

Zdroj: ČSÚ

SLOVNÍK:

Rodičovský příspěvek - dávka, na kterou má nárok rodič dítěte a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) - peněžitá dávka, její výše je závislá na příjmu ze zaměstnání, kterou pobírá po stanovenou dobu.

Home office - česky práce z domova. Možnost zaměstnance vykonávat práci, nebo její část přímo ze svého bydliště. Tuto možnost připouští přímo zákoník práce a nově ji upravuje i poslední novela zákoníku práce.

Operativní leasing -  je časově ohraničený pronájem prostředků, kde se nemusí uskutečnit koupě předmětu leasingu. Doba pronájmu není omezena.

Natalita (porodnost) - ukazatel udávající podíl narozených z určité skupiny za určité časové období. Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců.

Fertilita (plodnost) - demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků připadajících na jednu ženu.

Neredukovaný denní vyměřovací základ – Hranice příjmu, kterého dosahoval rodič před nástupem na rodičovskou do jehož naplnění se příjem započítává pro výpočet mateřské ze 100 %. Redukční hranice od 1. ledna 2016 jsou 901 Kč, 1351 Kč, 2701 Kč.  Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Mateřská potom činí 70 % z denního vyměřovacího základu.

Autor: Miroslav Zeman


Organizátor         Záštita
Generální mediální partner

Mediální partneři

Partneři